Ứng dụng CRM – Quản lý và chăm sóc khách hàng bằng excel

Ứng dụng CRM – Quản lý và chăm sóc khách hàng bằng excel bao gồm:
Chức năng 

  • Trang báo cáo tổng quan
  • Trang quản lý nhân viên
  • Trang quản lý công ty, khách hàng
  • Trang quản lý liên hệ
  • Trang quản lý cơ hội
  • Trang lọc thông tin  khách hàng

Tải file tại đây : Crm excel
Nguồn : Sưu tầm internet