6 giai đoạn tạo website mới cho người mới bắt đầu

Để thành công, cả hai dự án đều cần đến kiến trúc hợp lý. Giống như bất kỳ cấu trúc vật lý nào cần được xây dựng từ dưới lên, tạo một website cũng cần đến một kế hoạch chi tiết. Và kế hoạch chi tiết đó được tạo thành bởi sáu giai đoạn.
6 giai đoạn tạo trang web mới

6 giai đoạn tạo trang web mới
6 giai đoạn tạo trang web mới
6 giai đoạn tạo trang web mới
6 giai đoạn tạo trang web mới
6 giai đoạn tạo trang web mới
6 giai đoạn tạo trang web mới
6 giai đoạn tạo trang web mới
6 giai đoạn tạo trang web mới
6 giai đoạn tạo trang web mới
6 giai đoạn tạo trang web mới
6 giai đoạn tạo trang web mới
Chúc các bạn thành công!