5 bước cần thiết để doanh nghiệp phát triển bền vững

Trong những năm gần đây, thế giới đang ngày càng quan tâm đến vấn đề bền vững. Không ngạc nhiên gì, bền vững từ vấn đề nằm ngoài sự quan tâm của doanh nghiệp nay đã trở thành nhân tố được quan tâm hàng đầu trong hoạt động doanh nghiệp.

Có rất nhiều nhân tố, bao gồm thay đổi khí hậu toàn cầu, môi trường bị thoái hóa, cạn kiệt nguồn tài nguyên và sự công nhận về vai trò của doanh nghiệp dưới danh nghĩa là một đại sứ trong thay đổi xã hội và kinh tế, đã kích thích sự quan tâm của các nhà quản lý đến doanh nghiệp phát triển bền vững (Sustainability performance management – SPM). Hơn nữa, SPM trong doanh nghiệp cũng đóng góp trực tiếp đến giá trị kinh doanh, ví dụ như tạo ra doanh thu, kiểm soát chi phí, quản lý rủi ro và các giá trị dài hạn khác.

Nhận thấy tầm quan trọng của SPM, các công ty đang bắt đầu kết hợp yếu tố bền vững vào hoạt động của mình như là một phần của kế hoạch phát triển chiến lược dài hạn. Tuy nhiên, nhiều công ty gặp khó khăn khi không biết bắt đầu từ đâu và vạch ra khung làm việc rõ ràng.

Dưới đây là 5 bước chủ chốt nhằm tạo ra các mục tiêu bền vững, đo lường quá trình thực hiện những mục tiêu này và kết hợp chúng với quá trình lập kế hoạch và báo cáo kinh doanh để đạt được doanh nghiệp phát triển bền vững:

+ Không chỉ là mưu lược, hãy quản lý hiệu suất bền vững một cách chiến lược. Bộ phận tài chính có đầy đủ kỹ năng và năng lực để hỗ trợ hoạt động kinh doanh mà vẫn đảm bảo các đề xuất bền vững là chiến lược hơn chỉ thuần về mưu lược.

+ Hãy sử dụng cách suy luận tài chính – liên kết sự bền vững với hiệu quả kinh doanh. CFOs và bộ phận tài chính có những kỹ năng và kiến thức để từ đó có thể xác định rõ ràng các trường hợp kinh doanh cho chiến lược và đề xuất bền vững.

+ Sử dụng thước đo phù hợp một cách nhất quán. Các chuyên gia tài chính có thể xác định được những nhân tố nào tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và đảm bảo mọi thước đo phù hợp đều tập trung vào đó.

+ Phát triển hệ thống và quy trình mạnh mẽ cho quản lý hiệu suất bền vững. Các chuyên gia tài chính mang tính kỷ luật và sự chính xác trong kế toán vào việc thu thập dữ liệu, phân tích và báo cáo dữ liệu bền vững. Tuy nhiên, họ phải cộng tác chặt chẽ với các chuyên gia về xây dựng tính bền vững cho doanh nghiệp để biết được thông tin nào là cần thiết và sử dụng các thông tin đó như thế nào.

+ Tích hợp SPM với lên kế hoạch kinh doanh và lập báo cáo. Các giám đốc tài chính (CFOs) và đội ngũ của mình là những người có điều kiện tốt nhất để kết hợp các phương pháp đo lường bền vững vào quá trình lên kế hoạch và lập ngân sách.