Bài 10/30 – Từ khóa khẳng định và phủ định để chạy Quảng cáo Google Adwords

Hai dạng từ khóa này là để xác định khách hàng tiềm năng hay không tiềm năng khi chạy Quảng cáo Google Adwords.
Ví dụ bạn bán Laptop Asus mới vậy bạn có lấy từ khóa “bán laptop Asus cũ ” để chạy không?
Hiểu ý Giang nói rồi đấy, giờ thì lọc 2 nhóm từ khóa này ra đi nhé.
Từ khóa khẳng định là các từ khóa mà thể hiện rõ đó là khách hàng tiềm năng, đúng vấn đề và đúng đối tượng để bạn cung cấp giải pháp.
Từ khóa phủ định là các từ khóa có liên quan, chứa vài từ khóa ngắn bên trong nhưng về ý nghĩa thì lại không phù hợp ( không đúng vấn đề / nhu cầu ) với khách hàng mục tiêu bạn đang muốn nhắm tới.
Việc xác định 2 nhóm từ khóa này rất cần thiết, để bạn khai báo với Google Adwords là chỉ chạy quảng cáo tới những khách hàng search từ khóa trong nhóm khẳng định thì sẽ hiện ra còn trong nhóm phủ định thì không hiện ra.