Bài 24/30 – Tổng kết hiệu quả chạy Quảng cáo Google Adwords

Một chiến dịch chạy Quảng cáo Google Adwords cũng giống như một dự án đầu tư, bạn đã bỏ tiền ra thì phải đảm bảo nó đem lại hiệu quả. Vậy tổng kết hiệu quả như thế nào cho đơn giản và dễ hiểu.
Mình sẽ chia ra thành từng bước trong quá trình chạy một chiến dịch để đánh giá:

  • Ngân sách bạn chi ra là bao nhiêu ?
  • Với chừng đó ngân sách nạn có được bao nhiêu khách hàng click về trang web ?
  • Với chừng đó khách hàng về trang web bạn có bao nhiêu khách hàng liên hệ ?
  • Với chừng đó khách hàng liên hệ bạn có bao nhiêu đơn hàng ?
  • Với chừng đó đơn hàng bạn có bao nhiêu đơn hàng thành công ?
  • Với chừng đó đơn hàng thành công bạn có bao nhiêu lợi nhuận ?
  • Với chừng đó liên hệ của khách hàng thì trong tương lai có thể đem về cho bạn bao nhiêu lợi nhuận ?

Ở đây có hai phần:
Phần 1: sống ở hiện tại, bạn bỏ ra bao nhiêu đó ngân sách thì có ngày bao nhiêu đó lợi nhuận như vậy có đủ thỏa mãn bạn chưa. Bạn đang lời hay đang lỗ. Nếu lời và phù hợp mong muốn của bạn thì cứ chạy tiếp.
Phần 2: sống ở tương lai, những khách hàng đã từng liên hệ bạn sẽ có hai dạng là mua hoặc chưa mua.

  • Nếu khách hàng mua rồi thì bạn có làm cho họ mua được lần thứ hai thứ ba, thứ n được không.
  • Nếu khách hàng chưa mua thì bạn có thể tiếp tục chăm sóc để chuyển hóa qua hàng mua hàng được không.

Như vậy ở phần 2 đó rằng bạn không tốn tiền Quảng cáo Google Adwords nữa nhưng vẫn có thể đem lại cho bạn được lợi nhuận thì bạn phải dùng cả cái lợi nhuận phần 2 và phần 1 để so sánh với ngân sách bạn chi ra ban đầu thì mới hợp lý.