Những đoạn code tối ưu tốc độ load cho wordpress

WordPress của bạn đang load chậm như rùa bò. Hãy tham khảo một số đoạn code hay để cải thiện tốc độ load cho wordpress của bạn.
Những đoạn code này đều thêm vào file funtion.php trong theme của bạn.
Tắt emoji vì ít khi dùng tới

/**
* Disable the emoji's
*/
function disable_emojis() {
remove_action( 'wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7 );
remove_action( 'admin_print_scripts', 'print_emoji_detection_script' );
remove_action( 'wp_print_styles', 'print_emoji_styles' );
remove_action( 'admin_print_styles', 'print_emoji_styles' );
remove_filter( 'the_content_feed', 'wp_staticize_emoji' );
remove_filter( 'comment_text_rss', 'wp_staticize_emoji' );
remove_filter( 'wp_mail', 'wp_staticize_emoji_for_email' );
add_filter( 'tiny_mce_plugins', 'disable_emojis_tinymce' );
}
add_action( 'init', 'disable_emojis' );
/**
* Filter function used to remove the tinymce emoji plugin.
*
* @param array $plugins
* @return array Difference betwen the two arrays
*/
function disable_emojis_tinymce( $plugins ) {
if ( is_array( $plugins ) ) {
return array_diff( $plugins, array( 'wpemoji' ) );
} else {
return array();
}
}

Load jQuery từ bên ngoài:
function modify_jquery() {
if (!is_admin()) {
wp_deregister_script('jquery');
wp_register_script('jquery', 'http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.0.1/jquery.min.js', false, null, true);
wp_enqueue_script('jquery');
}
}
add_action('init', 'modify_jquery');

Tắt code comment của WordPress nếu bạn đang dùng comment của Facebook:

function clean_header(){
wp_deregister_script( 'comment-reply' );
}
add_action('init','clean_header');

Đoạn này dành cho Visual Composer:

function dequeue_visual_composer_css() {
if (is_single()) {
wp_dequeue_style('js_composer_front');
}
}
add_action('wp_enqueue_scripts', 'dequeue_visual_composer_css', 1003);
add_action('init', 'myoverride', 100);
function myoverride() {
remove_action('wp_head', array(visual_composer(), 'addMetaData'));
}

Xóa ?ver khi load CSS và Javascript:

function vc_remove_wp_ver_css_js( $src ) {
if ( strpos( $src, 'ver=' ) )
$src = remove_query_arg( 'ver', $src );
return $src;
}
add_filter( 'style_loader_src', 'vc_remove_wp_ver_css_js', 9999 );
add_filter( 'script_loader_src', 'vc_remove_wp_ver_css_js', 9999 );

Tối ưu hóa hình ảnh :
Thêm mã sau vào cuối tệp functions.php nằm trong thư mục chủ đề, mã sẽ tự động nén mỗi hình thu nhỏ thành 50%:
add_filter ('jpeg_quality', create_function ('', 'return 50;'));
Những đoạn code sau đưa vào trong file .htaccess
Cho phép nén Gzip:
Thao tác này sẽ nén html và css và sẽ cải thiện tốc độ tải trang và giảm việc sử dụng băng thông

<IfModule mod_deflate.c>
<filesMatch "\.(js|css|html|php)$">
SetOutputFilter DEFLATE
</filesMatch>
</IfModule>

Caching lại trên trình duyệt:

# BEGIN Expire headers

ExpiresActive On
ExpiresDefault “access plus 5 seconds”
ExpiresByType image/x-icon “access plus 604800 seconds”
ExpiresByType image/jpeg “access plus 604800 seconds”
ExpiresByType image/png “access plus 604800 seconds”
ExpiresByType image/gif “access plus 604800 seconds”
ExpiresByType application/x-shockwave-flash “access plus 604800 seconds”
ExpiresByType text/css “access plus 604800 seconds”
ExpiresByType text/javascript “access plus 604800 seconds”
ExpiresByType application/javascript “access plus 604800 seconds”
ExpiresByType application/x-javascript “access plus 604800 seconds”
#ExpiresByType text/html “access plus 600 seconds”
#ExpiresByType application/xhtml+xml “access plus 600 seconds”
# END Expire headers