Bài 17/30 – Những quy định về viết mẫu Quảng cáo trong Google Adwords ?

Dù bạn ở đâu thì cũng phải theo luật ở đó. Những quy định về viết nội dung mẩu quảng cáo của Google Adwords cũng nhằm để đem lại giá trị thực cho khách hàng và không vi phạm những chính sách pháp luật pháp lý của quốc gia.
Những quy định cơ bản về viết mẫu quảng cáo bao gồm:

  • Viết hoa quá nhiều
  • Nhiều ký tự đặc biệt
  • Nội dung mẩu quảng cáo không liên quan đến nội dung trang đích
  • Dùng từ tuyệt đối như tốt nhất, tuyệt nhất, giỏi nhất,…
  • Hàng giả, nhái, gian lận, …
  • Nội dung kích động, tiêu cực, xuyên tạc,…